SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. Przychody z działalności statutowej:                                          10 104.00
B. Koszty działalności statutowej                                                          660.29
A-B Nadwyżka ( przeksięgowana do przychodów )                        9 443.71
C. Przychody                                                                                       237 975.25
D. Koszty związane z infrastrukturą ogrodową                            89 520.03
E. Koszty utrzymania porządku i czystości                                    78 627.34
F. Koszty administracyjne i ogólne                                                 45 356.42
G. Koszty zarządzania ROD                                                              24 471.46
C- ( D+E+F+G ) = 0
237 975.25- ( 89 520.03+ 78 627.34+ 45 356.42+ 24 471.46 ) = 0

INFORMACJE DODATKOWE
stan na 31.12.2018
Środki na rachunku bankowym                                                         86 757.91
Zadłużenie działkowców                                                                       5 506.52
Koszty zarządzania wypłacone:
– członkom zarządu ROD                                                                   18 492.00
– komisji rewizyjnej                                                                               3 132.00
– komisji rozjemczej                                                                               1 513.00

Szczegółowe sprawozdanie finansowe za 2018 r zgodnie z zapisem w Statucie Stowarzyszenia będzie udostępnione wszystkim działkowcom na 2 tygodnie przed planowanym na dzień 18 maja Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Sprawozdania Zarządu ROD i Komisji zostaną wyłożone w Domu Socjalnym w dniach dyżurów zarządu (w soboty i niedziele).

PROPOZYCJE INWESTYCJI 2019

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” proponuje na rok 2019 wykonanie następujących inwestycji w oferowanych cenach (kosztach):
– progi podskokowe ograniczające prędkość pojazdów, z możliwością swobodnego spływu wody opadowej i bezkolizyjnego przejazdu rowerów i wózków dziecięcych na drodze głównej sklep-sklep; koszt ok. 11 000 PLN;
– wyposażenie boiska piłkarskiego (bramki, piłkochwyty itp.) oraz boiska do piłki siatkowej;
(dwa słupki z mechanizmem naciągu oraz siatka) koszt 11 532 PLN;
– budowa gałęziowiska na placu przy transformatorze nr 2; koszt ok. 4 500;
– zakup rozdrabniarki-rębaka do gałęzi w cenie 6 800 PLN oraz budowa garażu dla tego urządzenia
2 500 PLN. W roku 2018 za wywóz gałęzi zapłaciliśmy 44 180 PLN! Zakup rębaka ograniczy te koszty o ponad 50%.

Zarząd ROD uważa za właściwe zrealizowanie tych inwestycji przed rozpoczęciem sezonu ogrodowego, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich dzierżawców działek o wcześniejsze (marzec/kwiecień )wpłacanie zaliczek na poczet opłat ogrodowych za rok 2019. Działkowców, którzy zechcą wpłacić zaliczki, prosimy o opis wpłaty: numer działki i określenie „zaliczka za rok 2019”.
Jednocześnie dziękujemy pani Dorocie, dzierżawcy działki oznaczonej numerem 163, za pierwszą wpłatę zaliczki w wysokości 400 zł.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Stowarzyszenia ( 86 757.91 na dzień 31.12.2018 r ) zapewniają pokrycie kosztów utrzymania bieżącego ogrodu w pierwszych 5 miesiącach roku 2019.
Koszty te to opłata za wywóz śmieci GOAP 17 500, opłata za zużycie en.elektrycznej ok. 52 000, ponadto płace gospodarza, elektryka, księgowego i koszty zarządzania ). Wpłata zaliczek umożliwi finansowanie inwestycji przed rozpoczęciem sezonu działkowego. Pozwoli to także uniknąć utrudnień związanych z prowadzeniem prac budowlanych w pełni sezonu letniego.

IMPREZY INTEGRACYJNE

Dla dorosłych:
POWITANIE LATA 21 czerwca
DZIEŃ DZIAŁKOWCA 14 sierpnia

Dla dzieci:
DZIEŃ DZIECKA 2 czerwca
LATO W WAGOWIE 17 sierpnia

Z poważaniem
Zarząd ROD