Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” Informuje, iż do dnia 11 grudnia dzierżawcy działek oznaczonych numerami:
9, 11, 16, 19, 54, 95, 143, 144, 168, 207, 222, 260, 273, 332, 363, 369 nie wnieśli należnych opłat, których termin upłynął 30 listopada 2022. Zgodnie z Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego opóźnienie wniesienia opłat powyżej 7 dni kalendarzowych jest obciążone koniecznością wniesienia opłaty przyłączeniowej w wysokości 100 złotych. Działki dzierżawców zalegających z opłatami zostały odłączone od ogrodowej sieci energetycznej. Ponowne przyłączenie nastąpi po uzupełnieniu zaległości i wniesieniu opłaty przyłączeniowej.
!!! Opłatę przyłączeniową przesyłamy oddzielnym przelewem, zatytułowanym „opłata przyłączeniowa działka nr ….”
wylaczenia_pradu