Informacje dla działkowca

pexels-photo-156058

Jak zostać działkowcem ?

Stając się działkowcem uzyskujesz prawo do użytkowania działki znajdującej się w zasobach naszego ROD oraz prawo do aktywnego wypoczynku i prowadzenia na własne potrzeby upraw ogrodniczych.

Proces uzyskanie prawa do użytkowania działki nie jest skomplikowany. Należy jedynie zawrzeć z zarządem, który reprezentuje stowarzyszenie ogrodowe, umowę dzierżawy działkowej.

Zawarcie z zarządem umowy dzierżawy działkowej skutkuje tym, że stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu ogrodu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

Krok po kroku do uzyskania prawa do działki?

Masz dwie możliwości aby uzyskać prawo do użytkowania działki w ROD "Wiśniewo". Pierwsza możliwość to uzyskanie prawa do wolnej działki, która jest w danym momencie w zasobach stowarzyszenia. Druga to przeniesienie prawa dzierżawy od osób, które zdecydowały się odstąpić dzierżawę swoich działek. Takie informacja najczęściej można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia, na tablicach ogłoszeń na terenie ogrodu lub w zarządzie.

Po znalezieniu konkretnej działki, kolejnym krokiem jest uzgodnienie z dotychczasowym dzierżawcą warunków jej odstąpienia.

Następnie należy zawrzeć umowę przeniesienia praw do działki w obecności notariusza, aby mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – po jednym dla nabywcy i zbywającego oraz jeden dla zarządu ROD. Wzór umowy znajdziesz na tej stronie.

Po uregulowaniu zobowiązań wobec dotychczasowego dzierżawcy, nabywający prawo do działki składa do zarządu wniosek (wzór poniżej), wraz z jednym egzemplarzem umowy przeniesienia praw do działki z poświadczonymi przez notariusza podpisami i z potwierdzeniem wpłacenia opłaty wpisowej i inwestycyjnej. w celu omówienia warunków dzierżawy i zawarcia umowy dzierżawnej.

Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu i zaproszeniu nowego działkowca na podpisanie umowy dzierżawy działki.

Po podpisaniu umowy, działka prawnie przekazana zostaje w użytkowanie dzierżawcy.

Po wejściu w posiadanie prawa do działki warto rozważyć możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasze Wiśniewo".

Przydatne druki do pobrania

Umowa przeniesienia praw do działki

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

pexels-photo-175918

Jak zostać członkiem stowarzyszenia ?

Jeżeli już zostałeś działkowcem naszego ogrodu, możesz również dołączyć do naszego stowarzyszenia, co pozwoli Tobie w pełni decydować o wszystkim co dzieje się na terenie naszego ogrodu, ponieważ tylko członkowie stowarzyszenia posiadają prawo głosu na Walnych Zebraniach.

Aby zostać członkiem stowarzyszenia wystarczy jedynie wypełnić poniższą deklarację i przekazać ją do zarządu.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka za członkostwo zwykłe uchwalona przez Walne Zebranie wynosi 6 zł rocznie.

Deklaracja  członkowska

Częste pytania od działkowców