ZARZĄD ROD „NASZE WIŚNIEWO” INFORMUJE ORAZ PRZYPOMINA:
O OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW można dokonać w dwojaki sposób:
- poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację)
- albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
„Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:
• deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
• dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również zarządów ROD w zakresie np. świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd., jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 KW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).*”
Zarząd, tylko i wyłącznie podczas trwania DYŻURÓW (niedziele od 11:00 do 13:00) może pomóc w wypełnianiu w/w zgłoszeń (W WERSJI PAPIEROWEJ!!!).
Z uwagi na ograniczanie kosztów oraz indywidualny charakter zgłoszenia w w/w druk należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Przesłanie bądź dostarczenie do właściwej jednostki należy indywidualnie do każdego zgłaszającego.
*Część komunikatu zapożyczono ze strony: lodz.pzd.pl
dom